اندیشه اسلامی1و2
76 بازدید
محل ارائه: دانشگاه
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در زندگى انسان، تعقل و انتخاب اعتقاد درست، بسیار اهمیت دارد، زیرا انتخاب هر اعتقاد و تفکرى، قطعاً، در سرنوشت و اعمال انسان اثر مى‏گذارد .اصولًا تفاوت اساسى بین افراد صالح و غیرصالح به اعتقاد و تفکر آنها برمى‏گردد. از این‏رو است که قرآن، انسان را بسیار به اندیشه‏ورزى و انتخاب راه و اعتقاد صحیح و احسن و التزام به آن، دعوت مى‏کند؛ از مسائل بسیار مهم و سرنوشت‏ساز در سعادت آدمى، تفکر در باب انسان، خدا و معاد است آدمى اگر به درستى خود را بشناسد و توانایى‏ها و گنجینه‏هاى فطرى خود را کشف کند، مى‏تواند به سعادت و کامیابى نائل گردد. بنابراین، اولین وظیفه انسان، این است که خود را نیک بشناسد: از چه آفریده شده است و چه کسى او را آفریده است و چه توانایى‏هایى در نهاد او قرار دارد، خودشناسى اگر به درستى انجام گیرد، مى‏تواند به شناخت خدا و معاد نیز بینجامد. لذا اهمیت و نقش خودشناسى، خداشناسى و معادشناسى جلوه‏گر مى‏شود. و اهمیت درس اندیشه اسلامى در دانشگاه‏ها در این راستا توجیه‏پذیر است.
دانلود