گونه¬شناسی و علائم ظهور منجی موعود در مسیحیت و شیعه
80 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این پژوهش، سعی شده تا مقایسه¬ای بین گونه¬شناسی و علائم ظهور منجی موعود مسیحی، حضرت عیسی (ع) و منجی موعود شیعه، حضرت مهدی (عج) صورت گیرد. در این نوشتار، هر یک از دو منجی، از نظر تبار¬شناسی، خصوصیات فردی و نقش و جایگاه، ارزیابی و وجوه تفاوت و تشابه این دو، بررسی شده است. در انتهاء تأکید شده که مصداق واقعی منجی، یک شخص است و آن هم بر منجی موعود اسلامی تطبیق دارد؛ هر چند بازگشت عیسی مسیح (ع) در آخرالزمان قابل انکار نیست؛ ولی نه به عنوان منجی، بلکه به عنوان مددکار حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان می¬آید و او را یاری ¬می¬دهد. ضمنا گفتنی است این تحقیق شامل سه بخش تحت عناوین "گونه¬شناسی منجی موعود در مسیحیت و شیعه"؛ و "علائم ظهور منجی موعود در مسیحیت و شیعه"و " منجی موعود کیست" بوده و در پایان نتیجه گیری از مباحث به عمل می آید.
دانلود